Algemene voorwaarden Dutchwebshark B.V.

 

Artikel 1 Definities

1.1 De activiteiten van de onderneming Dutchwebshark B.V. gevestigd te 1014 BT Amsterdam aan de Zekeringstraat 42, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30223854, richten zich op het ondersteunen van organisaties bij het aantrekken en behouden van personeel.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Dutchwebshark B.V., waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Dutchwebshark B.V. en overeenkomsten tussen Dutchwebshark B.V. en haar Opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Dutchwebshark B.V. en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5  Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Dutchwebshark B.V. en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.6 Het nalaten door één der partijen om in enig tijd nakoming van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partijen aan om alsnog nakoming door de andere partij te eisen.


Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen door Dutchwebshark B.V. aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Partijen leggen de concrete ondersteuning die Opdrachtgever van Dutchwebshark B.V. afneemt schriftelijk vast in een opdrachtbevestiging waarin de aard van de overeengekomen activiteiten en het tarief zijn vastgelegd. 

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Dutchwebshark B.V. en Opdrachtgever.


Artikel 3 Tarieven en facturatie

3.1 Alle door Dutchwebshark B.V. opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

3.2 De tarieven gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Dutchwebshark B.V. geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen tarieven zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.3 Alle facturen dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst door Opdrachtgever te worden betaald.

3.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

3.5 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-.

3.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

3.7 Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na ontvangst door Opdrachtgever schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Dutchwebshark B.V. vervalt.


Artikel 4 Benadering professionals

4.1 Dutchwebshark B.V. zal gedurende de looptijd van de opdracht niet gelijktijdig professionals voor vergelijkbare vacatures aanbieden bij concurrenten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft daar geen bezwaar tegen te hebben. Onder vergelijkbare vacatures worden verstaan: vacatures die voor wat betreft inhoud van de functie, locatie en ervaringsjaren overeenkomen.

4.2 Dutchwebshark B.V. zal gedurende de looptijd van de opdracht en twaalf maanden daarna geen werknemers van Opdrachtgever actief benaderen of werven ten behoeve van klanten of opdrachten van Dutchwebshark B.V.

4.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de opdracht en zes maanden daarna werknemers van Dutchwebshark in dienst te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

5.1 Partijen kunnen, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met 

één van de partijen geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

 1. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. één van de partijen onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
 3. ten aanzien van één van de partijen de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
 4. één van de partijen haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 5. één van de partijen één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

5.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

5.3 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Dutchwebshark B.V. bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

5.4 Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dutchwebshark B.V. zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.


Artikel 6 Beëindiging Overmacht

6.1 Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Dutchwebshark B.V. is toe te rekenen, nakoming door Dutchwebshark B.V. zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Dutchwebshark B.V. als bij haar toeleveranciers.

6.3 Indien Dutchwebshark B.V. voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur, mits onbetwist, te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Dutchwebshark B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade.

7.2 Aansprakelijkheid van Dutchwebshark B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

7.3 Dutchwebshark B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.

7.4 De aansprakelijkheid van Dutchwebshark B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Dutchwebshark B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dutchwebshark B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Dutchwebshark B.V. in staat is adequaat te reageren.

7.5 Dutchwebshark B.V. is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dutchwebshark B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.7 Elke aansprakelijkheid van Dutchwebshark B.V. vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Dutchwebshark B.V. in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.


Artikel 8 Vrijwaring

8.1 De Opdrachtgever vrijwaart Dutchwebshark B.V. tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Dutchwebshark B.V. tegen alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de geldende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten. Indien Dutchwebshark zich tegenover die derden of de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voordwaarde zou kunnen beroepen indien die derden als opdrachtgever de betreffende overeenkomst met Dutchwebshark hadden gesloten.

8.3 De opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarover de opdrachtgever/of de derde Dutchwebshark (mede)aansprakelijk kunnen of zullen stellen, Dutchwebshark daarna binnen 8 werkdagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen. 

8.4 De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Dutchwebshark B.V. op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Dutchwebshark B.V..


Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Dutchwebshark B.V. en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

9.2 Het is Dutchwebshark B.V. niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen of anderszins binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar klanten is, tenzij Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.

 

Artikel 10 Algemene verordening gegevensbescherming

10.1 Definities

 1. AVG: Verordening (EU) 2016/679, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.
 2. Betrokkenen: natuurlijke personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt.
 3. Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.
 4. Gegevensbeschermingsrecht: alle toepasselijke nationale, internationale en EU wet- en regelgeving, inclusief de AVG, of bindende gedragscodes, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van Persoonsgegevens van natuurlijke personen.
 5. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 6. Subverwerker: organisatie die ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens Verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 7. Verantwoordelijke: organisatie die alleen of samen met anderen het doel van en middelen voor verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 8. Verwerken: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. In deze Raamovereenkomst worden alle werkwoordsvormen van ‘Verwerken’ onder deze definitie begrepen.
 9. Verwerker: organisatie die ten behoeve van Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

10.2 Dit artikel is van toepassing indien Dutchwebshark B. V. bij de uitvoering van de algemene overeenkomst persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever. In dat geval wordt Opdrachtgever als Verantwoordelijke aangemerkt en Dutchwebshark B.V. als Verwerker. Dutchwebshark B.V. zal zich houden aan alle op hem rustende verplichtingen die voortvloeien uit Gegevenbeschermingsrecht en de opdrachtbevestiging, waarbij de opdrachtbevestiging tevens geldt als verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG. 

10.3 Indien een afzonderlijke verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de opdrachtbevestiging en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit de afzonderlijke verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel.

10.4 Alle verplichtingen van Dutchwebshark B.V. die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens Verwerken onder het gezag of in dienst van Dutchwebshark B.V.

10.5 Opdrachtgever is akkoord met de inzet van AVATURE LIMITED, company number 07892159, Ana Darino, 2nd Floor Front, 6-8 Standard Place, London, England, EC2A 3BE, Private limited Company. als subverwerker van persoonsgegevens, ingeschakeld door Dutchwebshark B.V.

10.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, is het Dutchwebshark B.V. niet toegestaan om andere Subverwerkers dan genoemd in lid 5 van dit artikel  in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien Opdrachtgever schriftelijke toestemming verleent om Subverwerkers in te schakelen, staat Dutchwebshark B.V. ervoor in dat Subverwerkers onverkort het bepaalde in dit artikel nakomen op basis van een schriftelijke overeenkomst en blijft Dutchwebshark B.V. onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bepaalde in dit artikel. Dutchwebshark B.V. zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een volledige lijst verstrekken van Subverwerkers. Dutchwebshark zal Opdrachtgever direct informeren over (beoogde) veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van Subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen de (beoogde) veranderingen bezwaar te maken.

10.7 Dutchwebshark B.V., en iedereen die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en namens opdrachtgever en in overeenstemming met specifieke instructies voor de verwerking. Dutchwebshark B.V. zal persoonsgegevens in geen geval verwerken voor eigen of andere doeleinden. Dutchwebshark zal opdrachtgever direct informeren indien naar zijn mening instructies van opdrachtgever inbreuk maken op gegevensbeschermingsrecht. De soorten persoonsgegevens, duur van de verwerking, categorieën van individuen, toegangsniveaus, onderwerp, doeleinden en aard van de verwerking zijn:

 1. het onderwerp, aard en doel van de verwerking: professionals in contact brengen met opdrachtgever.
 2. het soort persoonsgegevens: normale persoonsgegevens.
 3. beschrijving categorieën persoonsgegevens: NAW-gegevens, werkgegevens, contactgegevens, andere persoonsgegevens, persoonlijke eigenschappen.
 4. beschrijving categorieën betrokkenen: kandidaten
 5. beschrijving categorieën ontvangers van persoonsgegevens: opdrachtgevers van Dutchwebshark B.V.
 6. grondslag verwerking: gerechtvaardigd belang, toestemming professional.

10.8 Dutchwebshark B.V. zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Dutchwebshark B.V. is niet gerechtigd om persoonsgegevens op enige wijze openbaar te maken, te verstrekken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij Dutchwebshark B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever heeft verkregen of dwingend recht openbaarmaking voorschrijft.

10.9 Dutchwebshark B.V. zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens ten allen tijde volledig en correct zijn.

10.10 Dutchwebshark B.V. zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Dutchwebshark B.V. zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan zijn medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens. De hiervoor bedoelde maatregelen worden op aanvraag van opdrachtgever door Dutchwebshark verstrekt zonder onredelijke vertraging. 

10.11 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal Dutchwebshark B.V. geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van Persoonsgegevens biedt).

10.12 Dutchwebshark B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Na de bewaartermijn zal Dutchwebshark B.V. de persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking.

10.13 Bepalingen in algemene of bijzondere voorwaarden van Dutchwebshark B.V. met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens die afwijken van het gestelde in dit artikel zijn niet van toepassing.

10.14 Dutchwebshark B.V. verleent op eerste verzoek van opdrachtgever haar onverwijld volledige medewerking om betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens conform artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen, waaronder het recht op informatie, inzage, verwijdering inclusief ‘recht op vergetelheid’, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar en rechten terzake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Ook stelt Dutchwebshark B.V. opdrachtgever continu in staat na te gaan of derden die Dutchwebshark B.V. bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.

10.15 Opdrachtgever neemt in geval van vragen omtrent dit artikel contact op met de Data Privacy Officer van Dutchwebshark B.V.


Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen, die niet in der minne tussen Dutchwebshark B.V. en Opdrachtgever kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam..

11.2 De overeenkomst geschillen tussen Dutchwebshark B.V. en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.