Privacy statement Dutchwebshark B.V.

 

De hele korte versie

Wat goed dat je kijkt hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wil je tot in de puntjes weten welke informatie we verzamelen en hoe we dit beschermen? Lees dan onderstaande versie. We kunnen ons echter goed voorstellen dat je in een notendop wil weten hoe we jouw gegevens hanteren, vandaar dat we deze korte versie opstelden.

Laten we beginnen met het beantwoorden van een belangrijke vraag: waarom verzamelen we persoonsgegevens? Het antwoord is simpel, we hebben deze gegevens nodig om jou zo goed mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld om je te helpen met het vinden van een nieuwe carrièrestap, of juist met het zoeken naar kandidaten voor je vacature of om je op de hoogte te houden van onze laatste ontwikkelingen. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben we een aantal gegevens nodig. Deze informatie bewaren we 1 jaar en slaan we op in onze goed beveiligde systemen. Wil je zien welke informatie van jou in ons systeem staat? Stuur dan een mail naar info@dutchwebshark.com en we geven je binnen vier weken inzicht. Uiteraard staat het je vrij om deze informatie te wijzigen of ons te vragen om deze informatie te verwijderen.


Privacy Statement
Over DWS

Aangezien wij jouw gegevens opslaan, lijkt het ons logisch dat we eerst meer over onszelf vertellen. DWS is een datagedreven talentmanagement bureau. Dat houdt in dat wij de juiste professionals aan de juiste organisaties verbinden. Hierbij vinden we het belangrijk dat de organisatie een goede kandidaat voor zijn functie vindt en vinden we het net zo belangrijk dat deze kandidaat daadwerkelijk de volgende carrièrestap maakt. Zo creëren we voor beide partijen een win-winsituatie. Om dit te realiseren, verzamelen we diverse gegevens. Deze informatie gebruiken we om een correct beeld van jou of van de functie te vormen, maar ook om beter inzicht in verschillende doelgroepen te verkrijgen.

Gegevensverzameling

DWS is verantwoordelijk voor de wijze waarop we jouw informatie verzamelen, gebruiken en opslaan. Deze gegevens verkrijgen we op diverse manieren:

 • Via formulieren op onze website
 • Via LinkedIn
 • Via gesprekken en correspondentie met jou

 

Overzicht van gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de informatie die wij opslaan en waarom we dit doen.

Voor- en achternaam

Kandidaten en organisaties zijn bij ons geen nummers, we houden van een persoonlijke aanpak en spreken je dan ook graag met je naam aan.

Regio

We willen graag weten in welke regio je woont om je relevante uitdagingen te bieden. Woon je bijvoorbeeld in Maastricht? Dan is een vacature in Groningen waarschijnlijk niet iets voor jou.

Telefoonnummer

Wij leren onze klanten en kandidaten graag goed kennen. Dat gaat in eerste instantie het makkelijkst via de telefoon. Daarnaast willen we je natuurlijk ook snel op de hoogte brengen, mochten we een update hebben.

Antwoorden telefoongesprek

Zoals gezegd, willen we je tijdens de telefonische gesprekken zo goed mogelijk leren kennen. Daarom stellen we je een aantal vragen. We zouden willen dat ons geheugen zo goed is dat we al jouw antwoorden onthouden, maar helaas. Om te voorkomen dat we je dezelfde vraag meerdere keren stellen, slaan we deze informatie op. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om meer inzicht in jouw doelgroep te krijgen.

E-mailadres

Je mailadres gebruiken we om je informatie toe te sturen, zoals een vacaturetekst of een overeenkomst. Ook versturen wij maandelijks nieuwsbrieven, natuurlijk alleen wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Werkervaring

Om goed te bepalen wat bij jou past en wat de mogelijkheden zijn, slaan we je werkervaring op. Dit bestaat uit je huidige en eerdere werkgevers, je functies en de periode dat je daar werkzaam was.

Opleiding

Ook je opleiding gebruiken we om een zo compleet mogelijk beeld van jou te vormen.

LinkedIn URL

Wij communiceren graag via LinkedIn. Daarom is het handig om jouw LinkedIn URL op te slaan.

CV

Heb jij je cv aan ons verstrekt? Deze bewaren we om door te sturen naar potentiële werkgevers, uiteraard alleen met jouw toestemming.

Procesverloop
In ons proces doorlopen we aantal stappen. Dit gaat van het eerste contact tot het organiseren van een koffiegesprek bij een potentiële nieuwe werkgever. We vinden het belangrijk om goed inzicht te hebben in dit proces, daarom slaan we op in welke stap jij je bevindt.

 

Hoe lang we dit opslaan

DWS slaat deze informatie tot maximaal 1 jaar na het einde van het doel op, tenzij jij eerder vraagt of we jouw gegevens willen verwijderen. Jouw informatie helpt ons om zo relevant mogelijk voor jou én voor andere professionals binnen jouw doelgroep te zijn. Daarom anonimiseren we de informatie na 1 jaar. Zo zijn wij in staat om meer inzicht in de doelgroep te krijgen, maar is deze informatie niet meer herleidbaar naar jou.

Bescherming van gegevens

DWS hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Gevoelige (vertrouwelijke) gegevens worden beschermd door gebruik te maken van cryptografische technieken in de database, bestanden en/of communicatie. Gebruikte cryptografische technieken zijn versleuteling en hashing en de daarvan afgeleide digitale handtekening. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is DWS met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Delen met derden

De gegevens die DWS verzamelt, zijn alleen toegankelijk voor onze eigen werknemers. We delen je gegevens alleen met onze klanten wanneer wij een goede match zien tussen jouw profiel en de uitdaging van onze klant. In dat geval delen we, na jouw toestemming, je CV en aanvullende informatie over jou met deze organisatie. Op deze wijze kom je hier onder de aandacht en kan je wellicht op gesprek.Wanneer we daartoe verplicht zijn, kunnen we je gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Daarnaast komt het komt soms voor dat we bepaalde delen van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden, in dat geval behouden we het recht om je gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs of andere personen. Deze derde partijen moeten zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen houden als DWS.

Toegang tot jouw informatie

Ben je benieuwd welke informatie van jou in onze database staat? Doe dan een verzoek tot inzage door jouw vraag te mailen naar info@dutchwebshark.com. DWS zal binnen vier weken op jouw verzoek reageren. Om te voorkomen dat iemand anders jouw persoonsgegevens opvraagt, verzoeken we je wel om een kopie van je ID of paspoort mee te sturen. Wil je op basis van de verstrekte informatie bepaalde zaken corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen? Laat het ons dan weten via info@dutchwebshark.com. Ook hier kan DWS vier weken de tijd nodig hebben om te reageren.

Wijzigingen privacybeleid

Het is mogelijk dat DWS veranderingen aanbrengt in deze privacy policy. Een verandering lees je hier terug, zo ben je altijd op de hoogte van het gebruik en verzamelen van jouw gegevens. We adviseren je dan ook om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen. Het is altijd mogelijk om contact met DWS op te nemen om vragen omtrent ons privacybeleid te stellen.

Klachten

We doen er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk met je informatie om te gaan en hier zo helder mogelijk over te communiceren. Ben je onverhoopt niet tevreden of heb je een andere klacht? Dan kan je dit altijd doorgeven aan onze functionaris voor gegevensbescherming te bereiken op 020 – 820 11 43.

 

 

 

Privacy statement Dutchwebshark B.V. (ENG)

Short Version of the Privacy Statement

It's great that you're interested in how we handle your data. If you want to know in detail what information we collect and how we protect it, please read the version below. However, we understand that you might want a quick overview of how we handle your data, which is why we've prepared this short version.
Let's start by answering an important question: why do we collect personal data? The answer is simple: we need this data to assist you as effectively as possible. For instance, to help you find a new career step, to find candidates for your job opening, or to keep you informed about our latest developments. To do this as effectively as possible, we need some information. We store this information for 1 year in our highly secure systems. If you want to see what information we have about you in our system, please send an email to info@dutchwebshark.com, and we will provide you with insight within four weeks. Of course, you are free to modify this information or ask us to delete it.


Privacy Statement
About DWS

Since we store your data, it seems logical to tell you more about ourselves first. DWS is a data-driven talent management agency. This means we connect the right professionals with the right organizations. It is important to us that the organization finds a suitable candidate for its position and that the candidate truly takes the next step in their career. In doing so, we create a win-win situation for both parties. To achieve this, we collect various data. We use this information to form a correct image of you or the position and to gain better insights into different target groups.
Data Collection
DWS is responsible for how we collect, use, and store your information. We obtain this data in various ways:

 • Through forms on our website

 • Via LinkedIn

 • Through conversations and correspondence with you

Overview of Data

Below is an overview of the information we store and why we do this.

 • First and Last Name: Candidates and organizations are not just numbers to us; we prefer a personal approach and like to address you by your name.

 • Region: We want to know which region you live in to offer you relevant challenges. For example, if you live in Maastricht, a vacancy in Groningen is probably not suitable for you.

 • Phone Number: We like to get to know our clients and candidates well, which is easiest to do over the phone. We also want to quickly inform you if we have an update.

 • Answers to Phone Calls: We aim to get to know you well during phone calls, so we ask you several questions. To avoid asking you the same question multiple times, we store this information. This information is also used to gain more insight into your target group.

 • Email Address: We use your email address to send you information, such as a job description or agreement. We also send out monthly newsletters, but only with your explicit consent.

 • Work Experience: To determine what suits you and what the possibilities are, we store your work experience. This includes your current and previous employers, your positions, and the period you worked there.

 • Education: We also use your education to form as complete an image of you as possible.

 • LinkedIn URL: We like to communicate via LinkedIn, so it's handy to store your LinkedIn URL.

 • CV: If you have provided us with your CV, we keep it to forward to potential employers, but only with your permission.

 • Process Progress: In our process, we go through several steps, from initial contact to organizing a coffee meeting with a potential new employer. It's important for us to have a good insight into this process, so we track which step you are in.

Storage Duration

DWS stores this information for up to 1 year after the end of the purpose, unless you ask us to delete your data sooner. Your information helps us to be as relevant as possible for you and other professionals within your target group. Therefore, we anonymize the information after 1 year. This allows us to gain more insight into the target group, but the information is no longer traceable to you.

 

Data Protection

DWS places great value on the proper security of your information. We do everything we can to optimally protect your personal data against unauthorized use. We do this through physical, administrative, and technological measures. Sensitive (confidential) data is protected by using cryptographic techniques in the database, files, and/or communication. The cryptographic techniques used include encryption and hashing, and the derived digital signature. If and insofar as data is provided to third parties, DWS has agreed with them to also optimally protect personal data.

 

Sharing with Third Parties

The data collected by DWS is only accessible to our own employees. We only share your data with our clients when we see a good match between your profile and our client's challenge. In this case, we share, with your permission, your CV and additional information about you with this organization. This way, you can come to their attention and possibly be invited for an interview. When we are obliged to do so, we can also make your data available to regulatory or law enforcement agencies. Sometimes, we outsource certain parts of our recruitment services to third parties; in that case, we retain the right to provide your data to professional advisors or other individuals. These third parties must adhere to the same confidentiality obligations as DWS.
Access to Your Information
Are you curious about what information we have about you in our database? Then make a request for access by emailing your question to info@dutchwebshark.com. DWS will respond to your request within four weeks. To prevent someone else from requesting your personal data, we ask you to send a copy of your ID or passport. If you want to correct, supplement, delete, or shield certain information based on the information provided, please let us know via info@dutchwebshark.com. DWS may also need four weeks to respond to this.


Changes to Privacy Policy

DWS may make changes to this privacy policy. A change can be read here, so you are always informed about the use and collection of your data. We, therefore, advise you to regularly consult our privacy policy. It is always possible to contact DWS with questions about our privacy policy.

 

Complaints

We do everything we can to handle your information as carefully as possible and to communicate about this as clearly as possible. If you are not satisfied or have another complaint, you can always report this to our data protection officer at 020 – 820 11 43.